VOC-paket för screening av inomhusmiljö (ORSA rör) Meny A11b

Ett enkelt, snabbt och tillförlitligt sätt att mäta kemiska emissioner i inomhusmiljön är att sända efter ett provtagningsrör som exponeras under 14 dagar i den aktuella lokalen. Därmed kompenserar man för variationer i väder och ventilation. Rören levereras i slutna glasburkar och kan lagras.

Provsvarsexempel hittar du under knappen BLANKETTER.

Bruksanvisning

1.  Provtagaren tas ur glasburken och hängs upp i den medföljande hållaren 1,5 till 2,5 meter ovan golv och minst 1 meter från närmaste vägg. Efter 14 dagar återförpackas provtagningsröret och skickas till laboratorium för analys.

2.  Tag ut adsorbentröret ur glasburken och sätt det i hållaren. Glasburken återförsluts, märks och förvaras på plats. Den skall användas när man skall skicka in provet.

3.  Notera tid, plats och provnamn. Temperatur och luftfuktighet är bra att notera i anmärkningskolumnen.

4.  Efter avslutad provperiod noteras tid, plats och märkning på glasburken. Adsorbentröret läggs åter i glasburken som försluts och skickas till anoZona

* VOC Flyktiga organiska föreningar!


Moderna målarfärger avger en hel del VOC de första månaderna. Undvik att måla om barnkammaren för nära inpå ditt barns födsel.
Till gruppen flyktiga organiska föreningar, TVOC, räknas, enligt Världshälsoorganisationen, WHO, ämnen som har mellan 6 och 16 kolatomer. Hit hör exempelvis alifatiska och aromatiska kolväten, terpener, halogenerade kolväten, estrar, aldehyder och ketoner.

Mängden VOC och vilka ämnen som VOC består av har en mycket stor betydelse för välbefinnandet inomhus. Många VOC har ju också en stark karaktäristisk lukt. Trots att man sällan kommer i närheten av de gränsvärden som är satta för de mest toxiska substanserna har man funnit att en ”hög” halt av TVOC > 300 μg/ m3 ger en ökad risk för att människor skall drabbas av SBS. Ännu viktigare är dock vilka substanser som förekommer. Typiska indikatorer på SBS är huvudvärk, oförklarlig trötthet, luftvägsirritationer och hudbesvär. WHO har definierat ett sjukt hus så att över 20% av invånarna har sådana hälsoproblem som kan relateras till byggnaden.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login