Övergripande undersökning

Den övergripande undersökningen syftar till att bestämma arten av problem och på vilket sätt problemen påverkar innemiljön. Här är fakta som luftrörelser, temperatur och fuktförhållanden viktiga. Exempel är den så kallade skorstenseffekten i hus, särskilt om vintern då temperaturskillnaderna mellan inne och ute är stor. Luft tas då in genom golvkonstruktionen och med denna följer mikroorganismer, radon och lukter från grunden.

Information om misstankar till berörda

Nu börjar det märkas att man undersöker huset! Innan man börjar mäta och skicka ut enkäter eller gå runt och förhöra sig om eventuella problem bör man informera berörda och sätta ut en tidpunkt för redovisning av resultatet.

Mätningar

I den initiala undersökningen bör misstankarna ha riktats mot specifika typer av inomhusproblem. Det skulle bli för långrandigt att ta upp alla typer av mätningar, så här koncentrerar vi oss på mätning av mikroorganismer. För de olika kemiska problem som kan förekomma hänvisar vi till vår hemsida.
Flera av de indikerande mätningarna bör ske innan ingrepp i konstruktionen görs. När väggen har öppnats vid en mikrobiell skada kommer sporer ut i lokalerna och DNA-mätningen sker i en kontaminerad lokal. En god ide är att alltid topsa damm i starten av en undersökning och lägga topsen i akten. Den tål att lagras flera år. Sen kan man vid behov analysera hur det såg ut vid start innan åtgärd. När alla åtgärder är gjorda kan man se om resultatet är tillfredsställande genom ett uppföljande prov.

Vid pågående fuktskador är ju området fuktigt! Genom att göra en indikerande provning med fuktindikator kan man konstatera att risken för mikrobiell tillväxt är stor. Fukt ger även andra anaeroba mikrober möjlighet att skapa riktigt dålig lukt.

DNA-analys av sedimenterat damm

Om innemiljön har luftledes kontakt med det ställe där mikroorganismerna växer fylls lokaler med olika fragment av mögel och bakterier. Vår teori är att vissa av dessa har bildat toxiner som är orsaken till de överkänslighetsreaktioner som ofta benämns ”Sjuka hus sjukan” SBS (Sick Building Syndrome). Toxinerna följer fragmenten och når innemiljön.
Dessa fragment virvlar runt i rummet och lägger sig sedan i dammet på plana ytor. Där kan vi fånga upp det och genom modern molekylärbiologisk teknik räkna de specifika DNA som varje art har.
Metoden är relativt säker och överensstämmer oftast med upplevda hälsobesvär och nästan alltid med mögelförekomst i konstruktionen. Man bör helst ta prover i flera rum eftersom kontaminationen blir relativt lokal. Det blir mest i de rum som har direkt kontakt med mögelhärden.
Det är viktigt att ha kontroll på luftrörelser i rummen samt när rummet senast städades. Kombinerat med högt värde på klagomål på innemiljön kan provet anses avgöra förekomst av mögelproblem men inte ensamt.
Provet används även som referens till uppföljande tester när man skall visa att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga.

MVOC

När mikroorganismer växer producerar de gaser. Vissa av dessa gaser hittar man bara i teorin från andra källor än mikroorganismer. Tanken är då att med avancerad teknik mäta dessa ämnen och se på koncentrationer och ämnesprofil och genom detta fastställa om det växer mögel i fastigheten och om detta mögel påverkar innemiljön i skadlig grad. MVOC är en avancerad provtagning och man bör ha goda kunskaper innan man ger sig på denna. Bland annat måste luftomsättningen i de rum man skall mäta reduceras till ett minimum, helst 0,2 omsättningar per timme.
MVOC-mätningar missar dock uttorkade skador. Kala rum utan möbler eller textilier kan också göra att analysen går fel. Det är fel att absolut utesluta att det finns mikrobiella skador i de fall analysen friar byggnaden.

Mätning av svävande sporer i luft

Vare sig levande eller döda sporer som antas sväva i luften är ett mått på lokalens belastning av mikroorganismer utan snarare ett uttryck för aktivitet i rummet. Sporer är tyngre än luft och sedimenterar efter någon timme. Camnea-metoden fungerar dock bra för belastningsmätningar vid arbetsmiljökontroller.

Termografi

Ett praktiskt hjälpmedel är en kamera som ser temperaturskillnader. Temperaturskillnader kan avslöja tjuvluft genom väggar och bjälklag med risk för kondens och tillförsel av oren luft. Termografin kan även visa på fuktiga partier i väggar och golv. Det bör vara en viss temperaturdifferens mellan inne och ute för att man skall få tydliga utslag.

Kemiska problemställningar

Fukt för inte bara med sig mögelproblem utan i många fall ökas emissionen av irriterande kemiska ämnen. En lämplig provtagning för att hitta kemiska föroreningar i allmänhet är VOC-mätning. VOC-mätning kan göras antingen med pumpad provtagning på några timmar eller genom diffusionsmätning under en tvåveckorsperiod.  

Byggårsrelaterad kemi

Under 1900-talet har byggandet förändrats i grunden. Nya metoder och nya material har tillförts under hela seklet. Införandet har sällan föregåtts av någon längre provning. Efter några år har man varit tvungen att upphöra med användande då det har visat sig ha negativa miljökonsekvenser. PCB, Pentaklorfenol och Kaseinspackel är bara några exempel. På vår hemsida finns flera. Ring gärna så kan vi berätta om ”årsmodellens vanligaste fel”.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login