Totalanalys i jord

Bred undersökning av föroreningar i jord. Kontakta oss för provtagningsanvisning.

Metaller
Antimon
Arsenik
Barium
Beryllium
Kadmium
Koppar
Kobolt
Krom
Bly
Mangan
Kvicksilver
Molybden
Nickel
Tenn
Vanadin
Zink

Kolväten
TPH C10-C16
TPH C16-C22
TPH C22-C30
TPH C30-C40
TPH C10-C40

PAH
Naftalen
Acenaftalen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen
Krysen
benso(b)fluoranten
benso(k)fluoranten
benso(a)pyren
indeno(1,2,3-c,d)pyren
dibenso(a,h)antracen
benso(g,h,i)perylen
1-metylnaftalin
2-metylnaftalin
benso(e)pyren
dibenso(a,l)pyren
dibenso(a,h)pyren
dibenso(a,e)pyren
dibenso(a,i)pyren

PCBs
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 153
PCB 138
PCB 180

Ftalater  
Dimetylftalat
Dietylftalat
Bensylbutylftalat
Di-n-butylftalat
Bis-(2-etylhexyl)ftalat
Dioktylftalat

Volatila aromater halogener och icke halogener
vinylklorid
trikloreten
tetrakloreten
1,2-dikloretan
1,1-dikloreten
1,1-dikloretan
diklormetan
kloroform
tetraklormetan
cis-1,2-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1,2-trikloretan
1,1,1-trikloretan
1,2-diklorpropan
1,3-diklorpropan
cis-1,3-diklorpropen
trans-1,3-diklorpropen
1,1,1,2-tetrakloretan
1,2,3-triklorpropan
hexakloretan
hexaklorbutadien
pentakloretan
bensen
toluen
klorbensen
styren
etylbensen
o-xylen
m/p-xylen
n-propylbensen
Cumol (iso-Propylbensen)
1,2,3-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
o-etyltoluen
m/p-etyltoluen
1,2,4-trimetylbensen
naftalen
indan
1,2-dietylbensen
1,3-dietylbensen
inden
1,4-dietylbensen
1,2,3,5-tetrametylbensen
1,2,4,5-tetrametylbensen
1,1,2-triklortrifluoretan
triklorfluormetan
triklornitrometan
1,2-dibrometan
bromdiklormetan
dibromklormetan
bromoform
MTBE
ETBE
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3,4-tetrametylbensen
hexan
oktan
nonan
dekan
undekan
dodekan

Fenoler och klorfenoler
2-klorfenol
3-klorfenol
4-klorfenol
3,5-diklorfenol
4-klor-3-metylfenol
2,5-diklorfenol
2,4-diklorfenol
2,6-diklorfenol
2,3-diklorfenol
3,4-diklorfenol
3-klor-4-hydroxyanisol
2,4,6-triklorfenol
2,3,5-triklorfenol
2,4,5-triklorfenol
2,3,6-triklorfenol
3,4,5-triklorfenol
2,3,4-triklorfenol
2,3,4,6-tetraklorfenol
2,3,5,6-tetraklorfenol
2,3,4,5-tetraklorfenol
pentaklorfenol
2-etylfenol
2,6-dimetylfenol
3-etylfenol (+2,4-DMP)
4-etylfenol
2,3-dimetylfenol
3,4-dimetylfenol
2,3,5-trimetylfenol
3,4,5-trimetylfenol
2,3,5,6-tetrametylfenol
2,3,4,6-tetrametylfenol
2-naftol
3,5-diklorfenol
2-klor-4-metylfenol
2-klor-5-metylfenol
2-klor-6-metylfenol
4-klor-2-metylfenol
4-klor-3-metylfenol
3-klor-4-hydroxyanisol
fenol
2,4-dimetylfenol
2,5-dimetylfenol
3,5-dimetylfenol
2,3,6-trimetylfenol
2,4,6-trimetylfenol
o-fenylfenol
4-Nonylfenol
2-nitrofenol
3-Nitrofenol
4-nitrofenol
2,4-dinitrofenol
2,5-dinitrofenol
2,6-dinitrofenol
4,6-dinitro-2-metylfenol
2,4-diklor-6-nitrofenol
2,6-diklor-4-nitrofenol
2-klor-6-nitrofenol
2-klor-4-nitrofenol
4-klor-2-nitrofenol
4-klor-3-nitrofenol
4-klor-5-metyl-2-nitrofenol
2-metylfenol
3-metylfenol
4-metylfenol

Organiska bekämpningsmedel
1,2,3,4-Tetraklorbensol
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensol
1,2,3-Triklorbensol
1,2,4-Triklorbensol
1,2-Diklorbensol
1,3,5-Triklorbensol
1,3-Diklorbensol
1,4-Diklorbensol
a-Endosulfan
a-HCH
Aldrin
b-Endosulfan
b-HCH
cis-Permetrin
y-HCH (Lindan)
d-HCH
e-HCH
Hexaklorbensol
Hexaklorbutadien
trans-Heptaklorepoxid
Heptaklor
Oktaklorstyrol
o,p´-DDT
p,p´-DDD
o,p´-DDD
o,p´-DDE
p,p´-DDE
p,p´DDT
trans-Permetrin
Pentaklorbensol
Pentaklornitrobensol
dieldrin
endrin
isodrin
cis-heptaklorepoxid
metoxyklor
mirex
4-klor-p-terfenyl
4-klor-o-terfenyl
2,4-diklor-p-terfenyl
2,5-diklor-p-terfenyl
2,5-diklor-o-terfenyl
2,4,5-triklor-p-terfenyl
2,4,6-triklor-p-terfenyl
2,3,5,6-tetraklor-p-terfenyl
2,4,4´,6-tetraklor-p-terfenyl
2,3,4,5,6-pentaklor-p-terfenyl
1,2-diklor-naftalin
1,4-diklornaftalin
1,5-diklornaftalin
1,8-diklornaftalin
2,3-diklornaftalin
2,7-diklornaftalin
oktaklornaftalin

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login