Totalanalys i trä m.m.

Bred undersökning av föroreningar i trä och avfall. Kontakta oss för provtagningsanvisning.

Metaller
Antimon
Arsenik
Barium
Beryllium
Kadmium
Koppar
Kobolt
Krom
Bly
Mangan
Kvicksilver
Molybden
Nickel
Tenn
Vanadin
Zink

Kolväten
TPH C10-C16
TPH C16-C22
TPH C22-C30
TPH C30-C40
TPH C10-C40

PAH
Naftalen
Acenaftalen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen
Krysen
benso(b)fluoranten
benso(k)fluoranten
benso(a)pyren
indeno(1,2,3-c,d)pyren
dibenso(a,h)antracen
benso(g,h,i)perylen

PCBs
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 153
PCB 138
PCB 180

Volatila aromater halogener och icke halogener
1,1,2-trikloretan
1,1,1-trikloretan
1,1-dikloreten
1,1-dikloretan
1,2-dikloretan
1,2-diklorbensen
1,2-dikloretan
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
klorbensen
kloroform
cis-1,2-dikloreten
Cumol (iso-Propylbensen)
diklormetan
etylbensen
styren
tetrakloreten
tetraklormetan
toluen
trans-1,2-dikloreten
trikloreten

Fenoler och klorfenoler
2,4,6-triklorfenol
pentaklorfenol

Organiska bekämpningsmedel
a-HCH
b-HCH
d-HCH
e-HCH
o,p´-DDD
o,p´-DDE
o,p´-DDT
p,p´-DDE
p,p´DDT
y-HCH (Lindan)

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login