Sanering av byggnader

Att mögelsanera kräver kunskap om mögel och fukt. anoZona har givit ut riktlinjer för sanering. I den ingår utbildningar samt metodik för att sanerare skall skydda sig själv och andra för exponering under saneringsarbetet.

Länk Riktlinjer

"Målet med sanering är att avlägsna eller rengöra mikrobiellt skadat material med arbetsmetoder som skyddar de boende, genom att minimera spridningen av skadliga ämnen från saneringsområdet och skyddar saneringspersonalen från att exponeras."

En professionell sanerare ser till att följande punkter följs

1 . Orsaken till fuktproblemen skall vara identifierad och åtgärdas.

Oftast behöver man ha en skadeutredare som avgör orsaken och omfattningen på skadorna samt gör en åtgärdsplan inklusive saneringsplan. Här kan SWESIAQ´s checklista för skadeutredare tjäna som underlag.

2. Avgränsningar som förhindrar spridning av föroreningar till andra delar av byggnaden och att tredje man inte skadas.

Ofta plastar man in saneringsområdet och lägger ett undertryck i zonen med hjälp av fläktar. Förorenat material läggs i säck som dammsugs på utsidan och bärs ut utan att passera oskadade delar. Smutsiga overaller lämnas i sluss till förorenat område.

3. Saneringen genomförs utan fara för saneringspersonalen.

Rätt skyddsutrustning i form av hjälm, filter och overaller bärs av personalen förutom de ordinarie skyddsåtgärderna vid rivningsarbete. Man kan nå mycket höga nivåer när det gäller sporer och mögelfragment i luften vid rivningsarbete. Se vidare Arbetarskyddstyrelsen AFS 2005:1.

4. Att saneringen utförs enligt saneringsplanen

Saneringsplanen föreskriver vad som kan saneras, vad som bör bytas och hur man hanterar misstänkta skador som upptäcks under saneringen. Mycket kort så gäller följande grundregler:

  • Icke porösa byggnadsmaterial (som metall, glas och hårdplast) kan nästan alltid saneras.

  • Semiporösa och porösa byggnadsmaterial som trä, och betong kan i vissa fall saneras (beroende på ytstrukturen och nedsmutsningsgraden).

  • Porösa byggnadsmaterial som akustikskivor, isolering, och gipsskivor kan sällan/aldrig saneras.

  • Kemikalier undviks utom vid hussvampsskador då borsalter kan vara nödvändiga.

Sanering sker med hållbara metoder med minsta möjliga miljöpåverkan. Till tvätt bör t.ex, om möjligt, tvållösning användas.

5. Att avfallshanteringen sker på ett miljövänligt och godkänt sätt.

Kontaminerat byggnadsmaterial skall inte återvinnas för återbruk i nya hus.

6. Att resultatet blir det avsedda.

Vi ser det som ytterligt viktigt att saneraren verifierar resultatet med uppföljande mätningar av innemiljön vilket innebär att man bör mäta status även före saneringen.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login