Analys av PCB*


Havsörnen var nästan utrotad när DDT och PCB förbjöds. Genom att Naturskydds- föreningen gjorde ett jättejobb med att utfordra med PCB-fritt kött har stammen vuxit och man ser den alltid någon gång per år om man bor vid kusten.
I dag finns PCB till största delen i byggnader, i fogmassor, isolerrutor, samt i en viss typ av plastbaserade golvmassor som innehåller sand för att minska halkrisken. Mängden PCB i kvarvarande fogar har uppskattats till 300 ton och undersökningar visar att PCB läcker från fogarna. Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts är skyldiga att inventera och sanera byggnader från PCB. Kravet gäller fastigheter som uppförts eller renoverats åren 1956–1973. Kravet på sådan inventering gäller dock inte för en- och tvåbostadshus

Pumpad provtagning PCB i luft på Florisil.

Pumpad luftprovtagning av PCB med adsorption på Florisil. Mäter halten av polycykliska bifenyler (PCB)


Vid pumpad provtagning sugs en bestämd luftmängd genom ett filter eller genom ett adsorbentrör med en bestämd hastighet. Man har då möjlighet till kvantitativ och kvalitativ analys av luftens innehåll av föroreningar. Använd Florisil från SKC (kan fås från anoZona), pumpa med 0,5 liter per minut i 2-4 timmar.PCB i material inkl. malning OG-2
Slå in 5 g material i aluminiumfolie.

Analys ger halten av ett urval av 6 st polyklorerade bifenyler (PCB) enligt EN-DIN.


Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 08 5277 5200

*Om PCB:

Användningen av PCB förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. PCB användes i byggprodukter, bland annat i fogmassor, under åren 1956–1973. PCB har också använts som isolering och kylmedel i kondensatorer och transformatorer, golvmassor, färg, självkopierande papper med mera. PCB och liknande ämnen såsom dioxiner är giftiga och långlivade och innebär särskilda risker för både människans hälsa och vår miljö.

PCB är därför ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat visat sig kunna påverka immunförsvar, fortplantning och cancerutveckling. Vi människor får främst i oss PCB via vår föda. I miljön har PCB även visat sig vara mycket giftigt för däggdjur och fåglar. Särskilt utsatta är arter som står högt upp i näringskedjor som sälar och fiskätande fåglar.
PCB har länge ingått i olika program för miljöövervakning och i Östersjön har halterna i dag sjunkit till omkring
20 procent av de halter som uppmättes kring 1970.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login