MVOC i luft (kolrör) Meny A10

MVOC är en benämning på de flyktiga kolväten, som bildas genom mikroorganismers ämnesomsättning när de växer. Ämnesgruppen är stor och omfattar många vanliga ämnen som alkoholer, terpener, svavelväten etc. Vi har valt ut några av dessa för att indikera om det finns växande mikroorganismer i byggnaden vars MVOC når inomhusluften.

MVOC mäts med pumpad provtagning på Anasorb 747 med 0.5 liter/minut i 4 timmar. Analysen är ackrediterad.

Provtagningsprotokoll och provsvarsexempel hittar du under knappen BLANKETTER.

Provtagningsinstruktion

MVOC-analysen är en kvantitativ analys, dvs vi mäter koncentrationen per kubikmeter luft. Därför är det viktigt för uttolkningen att luftomsättningen är lika vid varje prov. Vi har satt den lågt, till 0,2 omsättningar per timme eftersom det alltid går att åstadkomma. Vi vill ju inte ha luft från andra håll än från det aktuella rummet. Därför bör du göra som följer för att få ett korrekt resultat:

Undvik blåsiga dagar. (> 8 sekundmeter)

1- Vädra ur rummet ordentligt!

2- Tejpa ventilationen där det finns någon.

3- Låt rummet stå att jämnvikta någon timme

4- Kontrollera vattenlås, töm papperskorgar, ta ut fruktfat, ta bort krukväxter, se till att det inte hackas lök eller bakas mm. Allt för att eliminera alternativa källor till MVOC-gaserna

5- Tag upp 120 liter luft på Anosorb 747 med en hastighet mellan 0,25 och 1 liter per minut.

6- Skicka in kolröret bums till laboratoriet.

*MVOC

MVOC är en benämning på de flyktiga kolväten, som bildas genom mikroorganismers ämnesomsättning när de växer. Ämnesgruppen är stor och omfattar många vanliga ämnen som alkoholer, terpener, svavelväten etc. Vi människor är mycket känsliga för lukten från många av dessa ämnen. I ett hus kan lukten vara obestämd och vi säger t ex att det luktar "källare" men vi kan också mer tydligt identifiera lukten som "mögel". När lukten upplevs som obehaglig kan det leda till en utredning för att finna ut varifrån lukten kommer och varför det luktar. I en utredning är det ofta av intresse att ta prov, luft eller material, eftersom många av ämnena som produceras av mikroorganismer, d v s bakterier och mögel, också kan ha ett annat ursprung. Några av de ämnen som vi är allra mest känsliga för luktar starkt och obehagligt redan i mycket, mycket små mängder och det finns inte något stort kommersiellt värde i dessa kemikalier. Närvaro av dessa ämnen i ett luftprov skulle därför kunna påvisa en mikrobiell skada i huset. De mycket låga halterna som finns i luften, trots synliga mögelangrepp, gör det dock svårt att identifiera dem vid en analys. Vid en MVOC-analys väljer man istället att titta på ett förutbestämt urval av ämnen som är lite mindre typiska, men lättare att identifiera. Utifrån kombinationen av dessa ämnen, i luftprovet, och deras halter görs en bedömning som kan ge en indikation på om det finns en mögelskada i huset eller inte. I det flesta fall är indikationen korrekt men eftersom de mest specifika ämnena, såsom t ex geosmin och 2-metyl-isoborneol, inte kan analyseras blir resultatet av MVOC-analysen inte alltid med verkligheten överensstämmande. Det har hänt att ett prov som tagits i rum med synlig mögelväxt och tydlig lukt ändå inte har gett någon indikation på mikrobiell tillväxt.

MVOC-ämnen som hittas vid en analys används endast som indikatorer på om det förekommer tillväxt av mögel/bakterier i ett hus eller inte. Det finns ingen forskning hittills som slår fast att det är just dessa ämnen som ger den så kallade sjuka-hus-sjukan. (SBS - Sick Building Syndrome). Däremot så anses kopplingen stark mellan SBS och mögel/bakterieförekomst i sjuka hus.

I urvalet av ämnen, för MVOC-analysen, ingår även tre stycken mjukgörarkomponenter. Mjukgörare är ämnen som tillsätts plast för att göra den "mjukare" utan att påverka dess kemiska sammansättning. Om de utvalda mjukgörarna finns över en viss halt i luftprovet kan detta ge en indikation på att huset är nybyggt eller nyrenoverat men även på att det finns fukt. Fukten kan härröra från byggtiden eller ha tillkommit senare genom t ex läckage. Fuktiga material luktar ofta mer än torra, detta behöver inte utgöra ett problem. Fuktiga betonggolv har dock en tendens att orsaka problem eftersom fuktig betong är alkalisk och kan bryta ner mjukgörare i golvlim och plastmattor, vilket kan ge upphov till obehag.

Ett luftprov tas genom att suga luft (inomhus - helst med referensprov på luften utomhus) genom ett adsorbentrör med aktivt kol. Det aktiva kolet fångar upp och håller ämnena tills röret kommer till laboratoriet. Där sköljs det aktiva kolet med lösningsmedel för att lösa ut de infångade ämnena som sedan analyseras i en gaskromatograf med masspektrometer.

En stor fördel med MVOC-analysen är att provtagningen är icke-förstörande, d v s man behöver inte göra ingrepp på huset som när man tar ut materialprov.

Tekniska data:

Provtagning 120 liter luft med ett flöde av 0,5 l/min. Analysen ackrediterad av DAR, Tyskland. Ackrediteringen är giltig även i Sverige.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login